Tjänster

På Museiarkeologi sydost arbetar vi med en mängd olika typer av kulturhistoriska och arkeologiska uppdrag. Vanligast är arkeologiska undersökningar men vi jobbar också med andra frågor. Det kan t ex. handla om att ta fram olika typer av kunskapsunderlag eller genomföra inventeringar som sedan kan användas i kommunernas kulturmiljöprogram, länstyrelsens åtgärds- och bevarandeplaner eller inför större utvecklings- och exploateringsprojekt. Vi har ockå god erfarenhet av att arbeta med både digitala och analoga informations- eller skyltprogram för fornlämningsmiljöer och andra kulturhistoriska platser. I menyn här till vänster hittar du mer information om några av de tjänster som vi erbjuder.

Arkeologiska undersökningar

I samverkan med andra arkeologiska aktörer genomför vi arkeologiska undersökningar i hela landet men vår bas är alltid Kalmar och Kronobergs län. Vilken typ av undersökning som blir aktuell beror på exploateringsområdets karaktär och omfattning men också på tidigare kunskaper om dess arkeologiska innehåll. Gemensamt för alla typer av arkeologiska undersökningar är att länsstyrelsen i det län där man bor måste lämna skriftligt tillstånd till undersökningarna. Mer information och svar på frågor kring arkeologiska undersökningar hittar du här.

De vanligast förekommande undersökningarna är:

Särskild utredning
Långt ifrån alla fornlämningar är kända varför det ofta blir aktuellt med en arkeologisk utredning i samband med planering av ett nytt större arbetsföretag. Det kan gälla olika typer av markexploateringar eller i samband med att nya vägarsträckningar ska dras. En särskild utredning syftar till att reda på om det finns fornlämningar som berörs av företaget och görs genom studier av arkiv- och kartmaterial, fältinventeringar och ibland av en mindre grävinsats.

Förundersökning
Om den särskilda utredningen visar att en eller flera fornlämningar berörs av arbetsföretaget kan länsstyrelsen besluta om en arkeologisk förundersökning. Denna syftar till att fastställa fornlämningens storlek, karaktär, skick och ålder. Vid en förundersökning är det en begränsad del av fornlämningen som undersöks.

Särskild undersökning
Länsstyrelsen kan besluta att en fornlämning ska tas bort för att planerad exploatering ska kunna genomföras. Då utförs en särskild undersökning, en slutundersökning, på platsen. En slutundersökning baseras på de resultat som framkommit vid förundersökningen och innebär att fornlämningen dokumenteras och grävs ut i syfte att bevara kunskapen om den innan borttagning. Riksantikvarieämbetet är den myndighet som beslutar om var eventuella fynd som påträffats vid för- och slutundersökning ska förvaras.

Kulturhistorisk utredning
I samband med större exploateringsprojekt och detaljplanearbeten som t.ex. vindkraftsetableringar, gör vi ibland kulturhistoriska utredningar och miljökonsekvensanalyser av specifika områden. Syftet med utredningarna är att sammanställa den kända fornlämningsförekomsten och utvärdera den planerade exploateringens inverkan på kulturmiljön.