Om arkeologiska undersökningar

Vem beslutar om en arkeologisk undersökning ska genomföras?

Länsstyrelsen är den myndighet som beslutar om och var det ska göras arkeologiska undersökningarna. Eftersom deras beslut avgör allt från hur undersökningen skall genomföras, hur stor den ska vara och hur hög ambitionsnivå den ska ha, har länsstyrelsen ett stort ansvar för uppdragsarkeologin i Sverige.

Länsstyrelsen Kalmar län

Vad säger lagen?

Idag säger lagen att det är förbjudet utan tillstånd att [..] rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning (2 kap § 6 Kulturminneslagen). Om man planerar ett markingrepp som medför att en fast fornlämning påverkas, måste man därför först söka tillstånd hos länsstyrelsen i det län där man bor. Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för att kulturminneslagen efterlevs och som fattar beslut om arkeologiska undersökningar och lämnar tillstånd om eventuella ingrepp i fasta fornlämningar.

Kulturmiljölagen

Om jag ska bygga?

Innan ett arbete påbörjas bör du som är ansvarig i god tid ta kontakt med länsstyrelsen eller länsmuseet för att ta reda på om det finns fasta fornlämningar som berörs av ditt arbetsföretag. Det kan spara både tid och pengar. Om en fast fornlämning tas bort innebär det att viktig historisk kunskap kan gå förlorad om den inte dokumenteras och grävs ut först. En bortgrävd fast fornlämning kan inte återskapas i efterhand. En fornlämning bevaras därför bäst om den får ligga orörd. Men ibland är det närmast omöjligt att undvika en borttagning, som t ex vid ledningsdragningar, väg- eller husbyggen.

Får jag vara med på en arkeologisk undersökning?

Eftersom varje arkeologisk undersökning måste hålla kraven på hög vetenskaplig kvalitet och dessutom vara kostnadseffektiv innebär det att den måste genomföras av utbildade och professionella arkeologer. För att tillgodose allmänhetens stora intresse för arkeologi och sin hembygd anordnar Museiarkeologi sydost emellanåt visningar och publika grävningar vid pågående utgrävningar. Vi annonserar om sådana tillfällen i våra sociala media och ibland också i lokalpressen. Följ oss gärna i våra sociala kanaler, på Facebook och Instagram.

Hur går en utgrävning till?

En arkeologisk utgrävning handlar till stor del om att dokumentera, beskriva och tidsmässigt bestämma lämningar och spår av aktiviteter som ägt rum före modern tid. Sådana spår kan bl. a vara eldstäder, spår av bebyggelse, avfallsgropar och gravar. Efter dokumentationen och insamlingen av eventuella fynd görs en tolkning av hur lämningarna hänger samman för att på så sätt kunna nå en förståelse för hur en plats har använts under en tid. De flesta arkeologiska utgrävningar går till så att arkeologerna först gräver sig ner genom de översta jordlagren med maskin, eller för hand, ner till det lager som bevarats utan påverkan av den moderna tiden. Här dokumenteras och kartläggs de synliga lämningarna. Därefter arbetar arkeologen sig ner genom de olika jordskikten som vart och ett kan innehålla spår och lämningar efter olika tiders aktiviteter. De fynd som påträffas i de olika lagren läggs i speciella fyndpåsar som noga förses med uppgifter om var de hittats. Tillsammans utgör dokumentationen av platsen, lämningarna och fynden det material som sedan ligger till grund för arkeologernas tolkningar av en plats.

Vad händer med de arkeologiska fynd som grävs upp vid en undersökning?

Fynden som påträffas vid en arkeologisk utgrävning tas oftast in till museet där de sorteras, rengörs, fotograferas och registreras i museets fynddatabas. För att inte föremålen skall förstöras efter de tagits upp ur jorden måste vissa av föremålen, särskilt de av metall, skickas på konservering. När föremålen konserverats och rapporten är publicerad, placeras föremålen i museets magasin. Ibland ställs föremålen ut på museet i våra utställningar.

Kalmar läns museum har idag 3-400 000 föremål fördelade på 44 000 inventarienummer i sina samlingar. Har du frågor om våra samlingar?

Kontakta gärna någon av våra medarbetare på Samlingsenheten.

Vill du veta mer om fornlämningar och arkeologi?

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. De ansvarar också för att ta fram riktlinjer för det uppdragsarkeologiska arbetet och för att främja utveckling av, och förmedla kunskaper till och för museer.

Riksantikvarieämbetets webbplats hittar du mer information om frågor som rör frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Fornsök

Med Riksantikvarieämbetets sökverktyg Fornsök kan du få information om alla kända och registrerade fornlämningar i Sverige på land och under vatten.

Besök Fornsök