Sandby borg

Sedan 2011 bedriver vi ett forskningsprojet kring fornborgen Sandby borg på sydöstra Öland. Projektledare är Helena Victor.

Besök Sandby borgprojektets egen hemsida.

Treårigt forskningsprojekt finansieras av Riksbankens Jubileumsfond

I oktober 2015 fick vi besked om beviljade medel för en ansökan till Riksbankens Jubileumsfond för projektet När tiden stannade - livsöden och dödsögonblick i Sandby borg.

Projektet behandlar fornborgen Sandby borg på Öland där tidigare undersökningar tyder på en våldsam massaker av borgens invånare i slutet av 400-talet. Offren har inte begravts utan ligger kvar inne i husen. Borgen har sedan aldrig återanvänts. Detta har skapat ett mycket ovanligt källmaterial som ger en unik inblick i enskilda individers livsöden och död liksom människors sociala organisation och materiella kultur under folkvandringstid. Detta var en turbulent tid, både i Skandinavien och i Europa. Romarrikets minskande makt och slutliga fall 476 eKr, Hunnernas invasion, krig och allianser inom Barbaricum; allt detta påverkade Skandinavien vilket syns i fynden från SB. Det som hänt i borgen berör och väcker många tankar, från avsky till nyfikenhet. Tidsavståndet dämpar motviljan, men utgrävningarna väcker frågor om hur och varför massakern ägde rum. Med ett sådant ”svårt kulturarv” måste etiska aspekter beröras.

Det första delprojektet omfattar arkeologiska utgrävningar och fyndbearbetning samt laborativa analyser för att klargöra vad som hänt. Med fokus på individernas och föremålens livshistoria och den enskilda händelsen använder vi oss bland annat av forensisk metodik kombinerat med 3D-foto. Detaljerade osteologiska analyser samt undersökningar av stabila isotoper och DNA används för att ge en så detaljerad bild som möjligt av människorna i borgen och deras öde.

Det andra delprojektet undersöker vilken roll Sandby borg kan spela i dagens samhälle och hur borgens historia kan förmedlas på ett etiskt sätt. Fokus är på meningsskapande och kommunikation av ”svåra kulturarv”, spår av traumatiska händelser som kan vara svåra att förstå och försonas med. Projektet genomförs som ett samarbete mellan Museiarkeologi sydost/Kalmar läns museum, Linnéuniversitetet och Arkeologiska institutionen vid Stockholms universitet.
 

Deltagare i projektet är:

Fil.dr Helena Victor vid Kalmar läns museum är projektledare och forskningsansvarig. Hon har arbetat med Sandby borg från början.

Fil. dr Ludvig Papmehl-Dufay vid Kalmar läns museum ansvarar för de fältarkeologiska insatserna och samverkan med de laborativa studierna.

Docent Anna Kjellström vid Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet ansvarar för de osteologiska analyserna. Anna är en auktoritet när det gäller forensiska undersökningar på osteologiskt material, med särskilt fokus på traumaskador efter skarpt våld.

Docent Gunilla Eriksson vid Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Institutionen för arkeologi och antik historia, Stockholms universitet ansvarar för analyser av stabila isotoper. Hon är specialist inom fältet och har utvecklat en ny metodik för att studera individers livshistoria med avseende på diet och geografisk hemvist.

Docent Bodil Petersson vid Linnéuniversitetet arbetar med frågan om svåra kulturarv och utvecklandet av digitala verktyg för förmedling. Hennes forskning rör kulturarvsbruk, särskilt med digital inriktning.

Fil. dr Carolina Jonsson Malm är forskningskoordinator för Tillämpat kulturarv vid Kalmar läns museum och Linnéuniversitetet. Hon arbetar tillsammans med Bodil med analysen kring kommunikation och användning av Sandby borg idag.