lördag 27 oktober 2012
En tvinnare i brons?

Författare: Magnus Reuterdahl

Det är inte alltid vi är ute och gräver, de senaste veckorna har jag ägnat ett par dagar till att gå igenom fyndmaterial från ett par grävningar som ännu inte magasinerats. Syftet var dels att rensa ut recent material dels att göra en snabb översiktlig osteologisk genomgång av benmaterialet, främst för att konstatera om det fanns något mänskligt material, samt att skapa en digital databas över fynden. Att vi misstänkte att det kunde finns mänskliga kvarlevor i materialet beror på att en av grävningarna gjordes strax utanför Hossmo kyrkas kyrkogård.Bakgrund

2003 utförde Kalmar läns museum en arkeologisk undersökning strax utanför Hossmo kyrkogård inom fornlämningen Hossmo 157:1, en boplats. Egentligen är det flera lämningar inom en yta med spår av aktiviteter från flera olika tidsperioder såsom stenålder, yngre järnålder, medeltid och nyare tider. Undersökningen leddes inledningsvis av Mats Blomé men slutfördes av Hella Schulze. Vid undersökningen hittades bland annat en härd och resterna av en blästerugn samt vad som tolkades som en vallgrav. En rapport rörande undersökningen gjordes först några år senare och därefter blev fynden liggande i väntan på fyndfördelning. När vi så skulle magasinera fynden upptäcktes att den digitala fyndlistan från 2008 förkommit – alltså var det att sätta sig ned och göra en ny. Vidare har rutinerna för fyndhantering förändrats något över åren, så det behövdes göra nya fyndetiketter och uppdelningar av fynd etc.

Resultat

Som jag skrev ovan utfördes en översiktlig osteologisk genomgång av det insamlade benmaterialet, inga människliga kvarlevor identifierades. Benmaterial består till största delen utav tamboskap: ko, häst, svin samt får och eller get. Bland övriga fynd finns en del järnföremål; stigbyglar, beslag, nitar, spikar, hästskosömmar mm. Det finns också enstaka föremål av brons såsom klädesdetaljer, beslag och en tvinnare, jag återkommer till den sistnämnda strax. Förutom föremål finns det relativt gott om bevis på järnhantering i form bottenskållor, rester av blästerugnars väggar och slagg. En bottenskålla är en slaggprodukt från järnsmide, järnet bearbetas i en grop som grävts för ässjan, slaggprodukterna hamnar i botten av gropen och antar en rundad bottenform, varför det kallas bottenskålla (fig.1).

Fig.1. Bottenskålla. Fynd från underökningen vid Hossmo kyrka 2003. F101:1. Foto: Magnus Reuterdahl

Att bearbeta fyndmaterial är nyttigt, det är lite som en crash course i fyndkunskap eller det som förr kallades komparativ fornkunskap, dvs. föremålstolkning och beskrivning. Vissa saker är lätta att identifiera, såsom en spik eller nit, andra kan vara svårare och ibland stöter man på saker man vet att man sett men där man inte riktigt hittar svaret i sin egen hjärna. Ett sådant föremål framkom här. Ett föremål i brons, möjligen en tvinnare (fig. 2). Man börjar med att kolla med sina kollegor, därefter kollar man referenslitteratur och samlingar och till sist hittar man något (förhoppningsvis). Jag hittade flera fynd av denna typ i museets samlingar, dessa var insamlade eller hittade i slutet på 1800-talet eller i början av 1900-talet och beskrevs som doppskor. En doppsko är en typ av beslag, ofta av metall, som monteras i änden på ett avlångt föremål för att skydda det mot skada och slitage, exempelvis på spetsen av en käpp eller till en kniv- eller svärdsskida. Nu kändes detta inte rätt, dels var öppning för liten dels finns det två piggar i botten (en är avbruten).

Fig.2. Tvinnare(?) av brons. Fynd från underökningen vid Hossmo kyrka 2003. F91:3. Foto Magnus Reuterdahl.

Efter lite sökande i litteraturen hittade jag något liknande i boken Eketorp III – den medeltida befästning på Öland; Artefakterna. Där finns fyndet Q 26:4 (fig. 3) avritat, det beskrivs som en möjlig tvinnare.

Fig.3. Tvinnare (?) av brons, funnen vid Eketorp, Öland (Borg 1998:157)

Bakgrunden till tolkningen är likheten med så kallade tvinningsben eller tinbl bein, ett redskap gjort av ben för tillverkning av grövre garn och snoddar (fig. 4), som man också hittade i samband med undersökningarna vid Eketorp.

Fig.4. Tvinningsben, funnen vid Eketorp, Öland (Borg 1998:156)

Vet du något mer om detta redskap, är det kanske något annat med en helt annan funktion – skriv gärna en kommentar och berätta.

Uppdatering: 2011-07-19

Har hittat lite fler benämningar på likande föremål såsom påtgaffel, slynggaffel och lucet. För övrigt hittades en i Övra Vannborga i samband med undersökningar 1989-1991 i en kontext daterad till ca 600-800 e kr.

UV skrev förra året lite om så kallade tinbl bein, som skulle kunna vara förlagan för dessa i brons (klick här för att läsa inlägget).

Mvh

Magnus Reuterdahl

Referenser:

Borg, Kaj (red.) 1998. Eketorp III. Den medeltida befästningen på Öland. Artefakterna.Magnus Petersson, Jan-Henrik Fallgren, Maria Rydberg 2008. Övra Vannborg. Arkeologisk undersökning. Övra Vannborga 1:1, Köpings socken, Öland. Kalmar läns museum, Rapport 2009:4Wennerström, Ulrika, Veronica Palm & Martin Hansson 2008. Vallgrav vid Hossmo kyrka. Arkeologisk undersökning 2003 samt en fördjupad diskussion om Hossmo som plats under yngre järnålder – tidig medeltid. Hossmo socken, Kalmar län, Småland. Kalmar läns museum Arkeologisk rapport 2008.

Kommentera