En levande skärgård

Samtliga skärgårdsrapporterna finns att ladda ner här tillsvidare

Kulturmiljö - kulturarv - är ord som väl stämmer in på skärgården. Men det är ett kulturarv som snabbt håller på att försvinna i sin immateriella aspekt.

Det fysiska kulturarvet har dock stora möjligheter att bli bevarat. Bebyggelsen, hamnarna och odlingslandskapet är uppskattade av många människor som ser värdet av att vårda dem väl, både för känslans skull och för att det är ekonomiskt fördelaktigt. För att få en bättre kunskapsgrund att stå på, har den regionala kulturmiljövården, dvs länsstyrelsen och länsmuseet, gjort en inventering av skärgårdens miljöer. Syftet med inventeringen har varit att få mer ingående kännedom om öarnas äldre byggnadsbestånd och odlingslandskap, något som i sin tur kan bilda underlag för kulturhistoriska överväganden av olika slag. Det gäller ställningstaganden beträffande skydd, bidrag och vård av bebyggelse och odlingslandskap. Materialet skall också kunna användas i utvecklingsprojekt, vid rådgivning och olika former av informationsinsatser samt för att utarbeta ett skärgårdens kulturmiljöprogram.

En levande skärgård

Den viktigaste bevarandefrågan kulturmiljövården står inför i skärgården, är hur en bofast befolkning ska kunna ges möjligheter att verka och försörja sig där året runt. Visionen är en levande skärgård med hävdat kulturlandskap och varsamt omhändertagen äldre bebyggelse. Med levande menas både att människor ska kunna bo och tjäna sitt uppehälle i skärgården, men också att skärgården ska kunna användas för rekreation. Verksamheter och bebyggelse måste därför tillåtas växa fram i nya former på det befintligas villkor.

Bebyggelseregistret

Registret finns tillgängligt via bebyggelseregistret.raa.se. För utveckling och teknisk förvaltning av registret svarar Riksantikvarieämbetet i Stockholm medan länsmuseet i Kalmar ansvarar för det kulturhistoriska sakinnehållet i skärgårdsinventeringen. Registret har varit igång sedan 1998 och fylls kontinuerligt på med information om byggnader från hela landet. Följande öar är nu tillgängliga i bebyggelseregistret:

Västerviks kommun: Björkholmen, Ekö, Flatholmen, Gärdsholmen, Hersö, Horsö, Idö, Järsö, Koholmen, Lilla Rätö, Lilla Järö, Ljusterö, Loftahammars-Hultö, Långö, Långö (Lilla Rätö 1:2), Långö (Västrums sn), Marsö, Norra Långholmen, Nävelsö, Skälö, Spårö, Stora Järö, Stora Kalvö, Stora Rätö, Stora Trollholmen, Sundsholmen, Tallholmen, Torrö (vid Hasselö), Torrö (vid Malmö), Vidö, Vinökalv, Västrums-Hultö,Värmansö, Värsö, Äskeskär, Örnholmen

Oskarshamns kommun: Boskär, Hamnö, Hunö, Marsö, Skavdö, Stora Bergö, Strupö, Upplångö, Vinö, Älö, Ävrö, Örö Mönsterås kommun: Björnö, Dämman, Gårö, Herrholmen, Lövö, Oknö, Vallö.

Inventeringen genomfördes 1996-2003, inledningsvis i länsstyrelsens regi och därefter av Kalmar läns museum, men med bidrag av länsstyrelsen.

Västerviks museum medverkade när delar av Västerviks skärgård inventerades. Inventeringsarbetet avrapporterades på flera olika sätt; här på Kalmar läns museums hemsida, i Kalmar läns museums årsbok 2003, i form av särskilda "örapporter", genom informationsmöten och föredrag. Det viktiga är att resultaten får en bred spridning och blir tillgängliga för alla. Örapporterna är ett försök att samla all tillgänglig kunskap om varje ös kulturhistoriska utveckling i en kortfattad historik. Denna kompletteras med en enkel historisk beskrivning av bebyggelsen på ön, en kortfattad kommentar angående dagsläget och avslutas med en litteraturlista för den som vill läsa mer. Örapporterna är skrivna av antikvarie Agneta Ericsson.

Dämman pdf 89 kB

Gårö/Tokö m. Skeppsholmen pdf 124 kB

Lövö pdf 113 kB

Oknö pdf 114 kB

Herrholmarna pdf 115 kB

Vållö m. Taktö pdf 130 kB

Björnö m Ängeskär pdf 130 kB

Boskär pdf 103 kB

Fittjö pdf 105 kB

Blå Jungfrun pdf 109 kB

Älö pdf 118 kB

Furö pdf 114 kB

Hamnö pdf 114 kB

Hunö pdf 112 kB

Långöarna pdf 124 kB

Marsö pdf 115 kB

Örö pdf 126 kB

Runnö pdf 137 kB

Skavdö pdf 111 kB

Stora Bergö pdf 97 kB

Vinö pdf 131 kB

Strupö pdf 133 kB

Ekö pdf 720 kB

Grindö pdf 727 kB

Askö pdf 805 kB

Hasselö pdf 745 kB

Björkö m. Björkholmen pdf 752 kB

Flatholmen pdf 712 kB

Händelöp pdf 729 kB

Järsö pdf 115 kB

Järöarna pdf 108 kB

Kårö pdf 118 kB

Eknö pdf 758 kB

Loftahammars Hultö pdf 108 kB

Långholmen pdf 119 kB

Långö m. Trässö pdf 129 kB

Malmöarna m. Skeppsholmen pdf 130 kB

Marsö pdf 116 kB

Rågö m. Sorsö, Kalvö, Skärbäcksholmen och Stora Trollholmen pdf 131 kB

Nävelsö pdf 110 kB

Rätö m. Långö och Stevassen pdf 136 kB

Skälö pdf 117 kB

Smågö m. Värsö pdf 115 kB

Hersö m. Koholmen pdf 747 kB

Solidö pdf 105 kB

Spårö och Grönö pdf 127 kB

Stora Rätö pdf 126 kB

Stora Kalvö pdf 128 kB

Storkläppen pdf 94 kB

Strömsholmen pdf 106 kB

Städsholmen pdf 116 kB

Sundsholmen pdf 126 kB

Torrö pdf 101 kB

Tallholmen och Örnholmen pdf 103 kB

Vidö pdf 101 kB

Vinökalv m. Justerö pdf 136 kB

Väderskär pdf 113 kB

Värmansö pdf 127 kB

Västrums Hultö pdf 116 kB

Västrums Långö pdf 114 kB

Åsleskär, Jutskär och Bondeskär pdf 117 kB

Idö m. Krokö pdf 143 kB

Sladö pdf 131 kB

Äskeskär pdf 105 kB

Hersö pdf 702 kB

Ävrö pdf 229 kB