30 oktober 2012

Fornlämningar vid Möllstorpsgatan. Särskild arkeologisk utredning 2010.

Inför planerad vägbyggnation utförde Kalmar läns museum, på uppdrag av länsstyrelsen i Kalmar, en utredning inom berört område. Området är beläget i den östra delen av Färjestaden på Öland, inom fastigheter tillhörande byn Björnhovda. Inom sträckningen finns en sedan tidigare registrerad fornlämning, RAÄ 205:1 Torslunda socken, en boplats från stenålder.  Läs mer