30 oktober 2012

Förstärkning av elledning i Västervik. Arkeologisk förundersökning 2009.

I maj 2009 genomförde Kalmar läns museum en arkeologisk förundersökning inom fastigheten Västervik 3:1, Västerviks socken, Kalmar län, Småland. Undersökningen, som genomfördes påuppdrag av Västervikskraft AB, gjordes med anledning av att den planerade kabel- och gasrörsnedläggningen kom att beröra den fasta fornlämningen RAÄ 101, som är en boplats. Läs hela rapporten