30 oktober 2012

Gladhammars gruvor

Inför planerade efterbehandlingsåtgärder inom Gladhammars gruv- och hyttområde i Gladhammar socken, Kalmar län, har Västerviks kommun ansökt om tillstånd att ta bort objekt inom berörda fornlämningar. Länsstyrelsen har i detta fall gjort bedömningen att de miljöproblem som finns här är så allvarliga att en miljösanering är viktigare än bevarandet av kulturmiljön, men att borttagandet skall föregås av en arkeologisk förundersökning som ett första steg. Kalmar Läns Museum, i samarbete med Dalarnas Museum och Västerviks Museum har därför fått i uppdrag att utföra en sådan. Gruvområdet utgörs i huvudsak av tre fält. I norr ligger Ryssgruvfältet med Ryssgruvan och Meijersgruvan, centralt i området ligger det stora Holländarefältet och åt sydost finns Sohlbergsfältet. Hyttområdet är beläget vid Torsfallsån, ca 1,5 km öster om gruvfälten. De områden som är aktuella för efterbehandlingsåtgärder är Holländarefältet, Sohlbergsfältet och hyttområdet. Förundersökningsområdet omfattar sammanlagt 20,6 ha inom dessa tre områden. Ryssgruvan och Meijersgruvan berörs ej av saneringen och omfattas därför inte av förundersökningen. Det huvudsakliga syftet med förundersökningen är att förse Länsstyrelsen med ett fördjupat kunskapsunderlag inför beslutet om en eventuell särskild undersökning genom att fastställa och beskriva fornlämningens karaktär, tidsställning, utbredning, omfattning, sammansättning, bevarandegrad och komplexitet. Förundersökningens fältdel genomfördes under maj respektive juli-augusti månad 2009, i form av fältkarteringar och sökschaktning. Utöver detta har även Sven och Björn Gunvall, Sveriges Speleologförbund, gjort en kompletterande inventering av gruvgångar i Holländarefältet och geolog Tommy Claesson, Högskolan i Kalmar, har genomfört en översiktlig geologisk kartering av berörda områden.  Ladda ner rapportenLadda ner bilagorna