30 oktober 2012

Medeltida stadsgräns i Västervik. Arkeologisk förundersökning 2009.

Under hösten 2009 genomfördes en arkeologisk förundersökning inom Kv. Prosten 10 i Västerviks stad (RAÄ 92). Undersökningen gjordes med anledning av att Västervik Bostad AB planerade att uppföra bostäder på platsen. Syftet var att fastställa om fornlämning fanns inom den aktuella ytan, liksom att beskriva dess karaktär, datering, utbredning, sammansättning och komplexitet.  Läs mer