december 2008:
Ingen jul utan Jesus... eller?

Ännu en jul utan Jesusbarnet får hon fira, Maria från Alböke kyrka på Öland. Drygt 500 år av äventyr har hon varit med om – tänk om hon kunde berätta...

Mariaskåpet, även kallat Madonnaskåp, kommer från Alböke kyrka på Öland. Skåpet har funnits på Kalmar läns museum som deposition sedan 1875 men tillhör Föra-Alböke-Löts församling (tidigare Alböke församling) på Öland. Mariaskåpet har daterats till 1400-talets andra hälft och tillskrivits en av verkstäderna i Östergötland. Precis som majoriteten av senmedeltida kyrkliga skulpturer och skulpturgrupper är det tillverkat av ek.

När skåpet konserverades 2003 framkom uppgifter som tyder på att skåpet och madonnaskulpturen inte hört samman från början. Såväl skåpets bakstycke som madonnan har spikhål efter fastsättningar som inte sammanfaller. Såväl skåp som skulptur bedöms dock fortfarande ha medeltida ursprung. Madonnan har rester av medeltida bemålning främst på bröstpartiet, men nuvarande målningsskikt tillkom troligen på 1600-1700-talet. Möjligen har denna nymålning skett i samband med ovan nämnda ombearbetning.

Mariaskåpen användes som tillbedjansplatser och stod ofta på ett sidoaltare i de medeltida kyrkorna, vanligen det norra sidoaltaret. Under senmedeltiden uppstod en stark kult kring Marias person och många valde att vända sina böner till henne, en vanlig människa utvald av Gud, istället för till den mer abstrakta Gud Fader själv. Kanske stod skåpet just på det norra sidoaltaret i Alböke medeltida kyrka. Ända fram till 1820-talet vet vi åtminstone att skåpet fanns kvar i kyrkorummet. Alböke medeltida kyrka revs 1862. Det var Ölands sista klövsadelkyrka, d v s en kyrka med två torn, ett i var ände av långhuset. Av olika anledningar som vi inte vet något om var Mariaskåpet vid den här tiden i dåligt skick.

Till den nya, moderna kyrkan, som byggdes flyttades många av den äldre kyrkans inventarier, såväl predikstol som altaruppsats från 1700-talet, men även en del medeltida skulpturer och föremål. Mariaskåpet deponerades dock till Kalmar läns museum. I beskrivningen från tiden framkommer att det troligen berodde på just det dåliga skicket: ”Dep. så trasigt, att om det nu helas, vore det helt obilligt någonsin återfodra det”. Med tanke på sin långa historia är ändå skåpet förhållandevis välbevarat och strålar nu lite extra efter en nyligen utförd konservering. I vilket skede Jesusbarnet försvann vet man inte. Det finns relativt många Mariaskåp och Mariaskulpturer bevarade i Sverige. När man betraktar dessa kan man följa en tydlig utveckling i hur Maria gestaltas. Skulpturerna från tidigmedeltiden visar upp en Maria som bär få kvinnliga drag och ofta har strängt ansiktsutryck medan de senare avbildningarna blir mer kvinnliga, med accentuerade bröst och ett rosigt, vackert ansikte.

Historiska museet i Stockholm visar fram till 30/9 2009 en utställning om Jungfru Maria under namnet Maria – drömmen om kvinnan. I utställningen kan många av de i Sverige bevarade medeltida skulpturerna av Maria beskådas. I utställningen problematiseras också våra föreställningar om världens kanske mest kända mamma och en av historiens mest avbildade kvinnor.

Liselotte Jumme
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004