december 2004:
Kronofogdens tobaksburk

På denna fyrsidiga tobaksburk återfinns på ena sidan initialerna M. I. R., årtalet 1838 och ortsnamnet Eldslösa samt en dekorativ blomsterslinga. De övriga sidorna har stiliserade blommotiv. Burkens lock pryds dels av ett porträtt av kung Karl XIV Johan, dels av blomsterslingor. Hos oss sentida betraktare väcker burken eventuellt frågor. Vem var M. I. R. och vad hände 1838? Varför finns det ett kungaporträtt på burken? Kanske någon rent av börjar fundera på tobaken som en gång fyllde burken.

Låt oss börja med tobaken. När Christoffer Columbus 1492 nådde Amerika var tobaken känd sedan länge bland indianerna. Rekordsnabbt blev tobaken en masskonsumtionsvara i Europa. I Sverige nämns tobak första gången 1601 och det blev snabbt omåttligt populärt att röka. År 1641 såg staten till att få monopol på tobakshandel. Det koloniala stormaktsäventyret i nordamerikanska Delaware var tänkt att svara för produktion och leverans av varan till hemlandet. Den krassa verkligheten lade hinder i vägen och "tobaksdrickarna" fick nöja sig med importerad nederländsk tobak som vidareförädlades i Sverige till piptobak med start 1648. Tobaksimporten var dyr och drog pengar ur riket och det fick icke fortgå.

Lösningen blev ett kungligt påbud 1724 där alla städer ålades att avsätta mark till tobaksplantager. I sydsvenska städer där plantagerna artade sig riktigt bra etablerades också tobaksfabriker för vidareförädling av tobaken till piptobak och snus. Vanan att snusa och då främst i näsan fick svenskarna på 1630-talet och dess popularitet bara ökade under 1700-talet. Till detta kan också fogas att nu såg de elegantaste snusdosorna dagens ljus. Kungligheter vande sig också vid snusandet och lade sig dessutom till med vanan att skänka bort snusdosor med sitt porträtt på till välförtjänta underhuggare. Omkring sekelskiftet 1800 gick vanligt folk raskt över till att lägga snuset under läppen och snusdosorna blev något av en vardagspryl.

Cigaretten då, när kom den? Cigaretten är närmast att betrakta som en nödlösning för fattigt folk i Sevilla som med start på 1600-talet började samla ihop tobaksspill och rökte det i papper. Emellertid kom det att dröja en bra bit in på 1800-talet innan cigaretten slår igenom. I Sverige nämns cigaretter första gången 1860 och då i samband med en riksdagsdebatt där huvuddebattören nödgas förklara för sina åhörare vad det är frågan om.

För att återvända till tobaksburken så är det ortnamnet Eldslösa som ger oss lösningen. Gården var på 1800-talet boställe för kronofogden i Tjust härads fögderi. Kronofogde just år 1838 var en man vid namn Magnus Jacob Roback och det ger bokstäverna M. I. R.. Årtalet 1838 kan eventuellt förklaras med att Roback ville högtidlighålla att Eldslösa detta år fick en ny mangårdsbyggnad och samtidigt hylla Karl XIV Johan som då innehaft Sveriges tron i 20 år. En annan tänkbar förklaring kan vara att kronofogde Roback som var en trogen kungatjänare fått burken av kungen 1838. Karl XIV Johan brukade likt andra kungligheter ge förtjänta personer små gåvor och varför då inte följa den kungliga traditionen och ge något med anknytning till tobak.

Tobaksburken av gjutjärn införlivades med länsmuseets samlingarna 2004.

Peter Danielsson
Antikvarie

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004